ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG đế vương 3q


Điều 1. Giới Thiệu

1. Điều Khoản Sử Dụng Đế Vương 3Q này là thỏa thuận giữa Bạn và Đế Vương 3Q liên quan đến việc sử dụng Tài khoản Đế Vương 3Q và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ của Đế Vương 3Q ("Dịch Vụ").

2. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ của Đế Vương 3Q, Bạn được xem là đă đồng ư với các Điều khoản này; v́ vậy, Bạn vui ḷng đọc kỹ các Điều khoản này, đặc biệt là những điều khoản miễn trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của Đế Vương 3Q. Trường hợp Bạn không đồng ư với bất kỳ điều khoản nào th́ Bạn vui ḷng ngừng truy cập, tải xuống hay cố gắng sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào của Đế Vương 3Q.

3. Các Dịch Vụ của Đế Vương 3Q rất đa dạng và đối với dịch vụ cụ thể (mà Bạn lựa chọn sử dụng) có thể áp dụng các điều khoản dịch vụ bổ sung và/hoặc yêu cầu áp dụng điều khoản sử dụng riêng biệt (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi để sử dụng Dịch Vụ); trong trường hợp này, các điều khoản bổ sung và hoặc điều khoản sử dụng riêng biệt của các Dịch Vụ đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của Bạn với Đế Vương 3Q nếu Bạn sử dụng các Dịch Vụ đó.

4. Các Dịch Vụ được cung cấp cho Bạn có thể được cung cấp bởi chính Đế Vương 3Q và/hoặc Công ty con, Công ty liên kết với Đế Vương 3Q ("Công Ty Liên Kết"), tùy từng trường hợp cụ thể; trong trường hợp Dịch Vụ được cung cấp bởi Công Ty Liên Kết với Đế Vương 3Q th́ Điều Khoản Sử Dụng này cũng sẽ được áp dụng giữa Bạn và Công Ty Liên Kết cung ứng Dịch Vụ đó.

Điều 2. Các Khái Niệm Và Định Nghĩa

1. "Điều Khoản Sử Dụng": là Điều Khoản Sử Dụng Đế Vương 3Q này và các bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

2. "Đế Vương 3Q": là tài khoản Đế Vương 3Q được Bạn đăng kư, quản lư để dụng (các) Dịch Vụ của Đế Vương 3Q và/hoặc Công Ty Liên Kết với Đế Vương 3Q.

3. "Thông Tin Cá Nhân": là các thông tin nhằm định danh một cá nhân cụ thể như được quy định tại khoản 4.4, Điều 4 của Điều Khoản Sử Dụng này.

4. "Dữ Liệu": là các nội dung/thông tin được tạo/sinh ra trong quá tŕnh Bạn tham gia, sử dụng Dịch Vụ của Đế Vương 3Q và/hoặc Công Ty Liên Kết với Đế Vương 3Q thông qua việc đăng nhập bằng Đế Vương 3Q và được hệ thống máy chủ (server) của Đế Vương 3Q ghi nhận lại.

Điều 3. Yêu Cầu Về Độ Tuổi

1. Để tự ḿnh khởi tạo tài khoản Đế Vương 3Q và sử dụng các Dịch Vụ của Đế Vương 3Q, Bạn phải đảm bảo rằng, Bạn đă đủ mười tám (18) tuổi. Trường hợp Bạn chưa đủ tuổi theo quy định, Bạn cần phải được người đại diện theo pháp luật của Bạn (có thể là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp) cho phép đăng kư và sử dụng tài khoản Đế Vương 3Q; Bạn cần yêu cầu người đại diện theo pháp luật của Bạn cùng đọc và đồng ư với các điều khoản này.

2. Trường hợp Bạn là người đại diện theo pháp luật và Bạn cho phép con / người được giám hộ của ḿnh khởi tạo, sử dụng tài khoản Đế Vương 3Q và/hoặc các Dịch Vụ của Đế Vương 3Q th́ Bạn phải tuân theo các điều khoản này và chịu trách nhiệm đối với các hành động, hoạt động của con / người được giám hộ của Bạn trong các Dịch Vụ đó.

Điều 4. Đăng Kư Đế Vương 3Q

1. Để đăng kư, khởi tạo Đế Vương 3Q, Bạn cần tạo "Tên Đăng Nhập" và "Mật Khẩu" trên hệ thống của Đế Vương 3Q.

2. Việc lựa chọn Tên Đăng Nhập là quyền của Bạn; tuy nhiên, Tên Đăng Nhập của mà Bạn lựa chọn phải đảm bảo:

a. Không trùng lặp với các Tên Đăng Nhập đă được đăng kư trước đó; Đế Vương 3Q sẽ có thông báo khi Tên Đăng Nhập mà Bạn lựa chọn bị trùng;

b. Không trùng hoặc gây liên tưởng đến (i) tên quốc gia; (ii) tên của các vĩ nhân, anh hùng dân tộc; (iii) tên của lănh đạo Đảng, Nhà nước các thời kỳ;

c. Không chứa các kư tự, nội dung liên quan đến tôn giáo, chính trị, khiêu dâm, các nội dung vi phạm pháp luật và/hoặc thuần phong mỹ tục của người Việt Nam;

d. Không chứa các kư tự, nội dung xúc phạm, khích bác, gây rối đối với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào;

e. Không chứa các kư tự, nội dung gây hiểu nhầm rằng, tài khoản Đế Vương 3Q đó là tài khoản quản trị, hoặc do Đế Vương 3Q và/hoặc Công Ty Liên Kết khởi tạo để quản trị và/hoặc hỗ trợ người sử dụng.

3. Mật khẩu là "ch́a khóa" để đăng nhập vào tài khoản của Bạn; v́ vậy, Bạn có trách nhiệm lưu trữ, bảo mật thông tin mật khẩu của Bạn và không chia sẻ thông tin mật khẩu cho bất kỳ ai. Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu Bạn nhận thấy hay nghi ngờ tài khoản của ḿnh bị đăng nhập trái với ư muốn của Bạn, Bạn có thể (i) ngay lập tức thay đổi mật khẩu và/hoặc (ii) thông báo cho Đế Vương 3Q và thực hiện các thủ tục cần thiết tạm khóa tài khoản nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho Bạn theo đúng quy tŕnh hỗ trợ giải quyết khiếu nại khách hàng của Đế Vương 3Q. Đế Vương 3Q theo đây được bảo lưu và miễn trừ khỏi bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại nào (nếu có) của Bạn nếu mật khẩu của Bạn bị lộ dưới bất kỳ h́nh thức nào.

4. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Bạn cần cung cấp các thông tin sau để có thể sử dụng các Dịch Vụ của Đế Vương 3Q và/hoặc Công Ty Liên Kết với Đế Vương 3Q:

a. Họ và tên;

b. Ngày tháng năm sinh;

c. Số CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;

d. Địa chỉ liên hệ;

e. Thư điện tử (email);

f. Số điện thoại liên hệ (nếu có).

5. Trường hợp Bạn không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác các thông tin nêu trên có thể hạn chế việc tiếp cận, sử dụng Dịch Vụ hay đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Bạn. Trong một số trường hợp cụ thể, Đế Vương 3Q có thể tạm ngưng cung ứng Dịch Vụ cho Bạn mà không cần báo trước cho đến khi nhận được đầy đủ, chính xác các thông tin nêu trên theo đúng quy định.

6. Nhằm đảm bảo Thông Tin Cá Nhân được Bạn cung cấp luôn được cập nhật chính xác, đầy đủ, hệ thống của Đế Vương 3Q cho phép Bạn cập nhật Thông Tin Cá Nhân tại bất kỳ thời điểm nào, tùy theo quyết định của Bạn. Tùy từng thời điểm, loại thông tin được cập nhật và phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của dịch vụ, hệ thống kỹ thuật và chính sách của Đế Vương 3Q; việc cập nhật Thông Tin Cá Nhân này có thể có hiệu lực ngay lập tức hoặc được áp dụng thời gian chờ (nếu thời gian chờ được áp dụng), Đế Vương 3Q sẽ có thông báo cụ thể đến Bạn khi Bạn thực hiện cập nhật thông tin. Bạn cần lưu ư rằng, khi tiếp nhận, giải quyết bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hay yêu cầu hỗ trợ nào từ Bạn, Đế Vương 3Q sẽ căn cứ vào Thông Tin Cá Nhân của Bạn được cập nhật tại lần gần nhất và đă được ghi nhận trên hệ thống của Đế Vương 3Q (trường hợp áp dụng thời gian chờ th́ thông tin được Bạn cập nhật có thể sẽ chưa được ghi nhận khi chưa kết thúc thời gian chờ) để xác định chủ tài khoản Đế Vương 3Q, các Thông Tin Cá Nhân được Bạn cung cấp trước đó sẽ không c̣n giá trị sử dụng.

7. Việc đăng kư, khởi tạo tài khoản Đế Vương 3Q, tùy từng thời điểm, có thể thực hiện bằng cách sử dụng các tài khoản mạng xă hội, OTT khác như tài khoản Facebook, Google, Yahoo, Zalo … Tuy nhiên, Bạn cần lưu ư rằng, trường hợp Bạn bị mất, bị thu hồi hay gặp bất kỳ vấn đề đăng nhập nào đối với tài khoản mạng xă hội, OTT sử dụng để tạo tài khoản Đế Vương 3Q th́ Bạn cũng sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản Đế Vương 3Q được; trong trường hợp này, Bạn cần liên hệ với chính các đơn vị, doanh nghiệp quản lư mạng xă hội, OTT để được hỗ trợ xử lư.

8. Việc Bạn sử dụng các tài khoản mạng xă hội, OTT để đăng kư, khởi tạo Đế Vương 3Q như quy định tại khoản 4.8 nêu trên không miễn trừ nghĩa vụ cung cấp thông tin của Bạn theo quy định tại Điều này.

Điều 5. Sử Dụng Đế Vương 3Q

1. Việc sử dụng Đế Vương 3Q phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này, các quy định cụ thể của các Dịch Vụ cụ thể mà Bạn lựa chọn sử dụng.

2. Bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động, hành động được thực hiện từ/bởi tài khoản Đế Vương 3Q của Bạn, bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lư để bảo mật tài khoản Đế Vương 3Q của Bạn.

3. Việc sử dụng tài khoản Đế Vương 3Q của Bạn phải đảm bảo (i) tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam; (ii) không vi phạm Các Hành Vi Bị Cấm (như được quy định tại Điều 7 dưới đây); (iii) tôn trọng các quyền của người khác, bao gồm cả quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ; (iv) không lạm dụng hoặc làm hại người khác (hoặc đe dọa hay khuyến khích thực hiện hành vi lạm dụng hoặc gây hại đó) – ví dụ như: đưa ra các thông tin sai lệch, lừa đảo, phỉ báng, bắt nạt, quấy rối; (v) không gây hại, can thiệp hay làm gián đoạn các Dịch Vụ.

4. Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định tại khoản 5.3 nêu trên, Đế Vương 3Q có thể áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để hạn chế, cảnh báo các nội dung vi phạm (ví dụ như bộ lọc từ) và có thể ngay lập tức xóa bỏ các nội dung vi phạm của Bạn mà không cần báo trước.

5. Trường hợp Bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng này, đặc biệt là vi phạm Các Hành Vi Bị Cấm và/hoặc các quy định tại khoản 5.3 nêu trên th́ Đế Vương 3Q có quyền ngay lập tức khóa tài khoản Đế Vương 3Q của Bạn và ngừng cung cấp bất kỳ và toàn bộ Dịch Vụ cho Bạn mà không phải bồi thường hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Bạn.

6. Trường hợp Bạn không đăng nhập, sử dụng tài khoản Đế Vương 3Q trong ṿng sáu (6) tháng liên tục (kể từ lần đăng nhập cuối cùng) th́ Đế Vương 3Q có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) khóa tài khoản Đế Vương 3Q, Dữ Liệu của Bạn; điều này đồng nghĩa với việc (i) Bạn sẽ không thể sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào mà Bạn đăng nhập bằng tài khoản Đế Vương 3Q; và (ii) toàn bộ các đơn vị ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng … trong các Dịch Vụ đó sẽ bị xóa bỏ. Trong trường hợp này Bạn đồng ư rằng, Đế Vương 3Q sẽ không phải bồi thường hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Bạn.

Điều 6. Thu Thập, Sử Dụng Và Bảo Vệ Thông Tin Khách Hàng

1. Theo quy định của pháp luật Việt Nam và nhằm tối ưu hóa Dịch Vụ được cung cấp cho Bạn, Đế Vương 3Q sẽ thực hiện thu thập và lưu trữ (i) toàn bộ Thông Tin Cá Nhân của Bạn; (ii) các thông tin, hành động của Bạn trong quá tŕnh sử dụng Đế Vương 3Q và/hoặc các Dich Vụ (ví dụ như: thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP, vị trí đăng nhập); (iii) các thông tin liên quan đến thanh toán; (iv) các thông tin, nội dung mà Bạn gửi, nhận, chia sẻ trong quá tŕnh sử dụng Đế Vương 3Q và/hoặc Dịch Vụ (ví dụ: log chat, thông tin nhật kư được Bạn đăng tải); (v) thông tin về thiết bị mà Bạn dùng để sử dụng dịch vụ của Đế Vương 3Q; và (vi) các thông tin khác, tùy từng thời điểm và tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và/hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, toàn bộ Thông Tin Cá Nhân và Dữ Liệu của Bạn sẽ được lưu trữ tối thiểu hai (2) năm kể từ thời điểm Bạn cung cấp thông tin và/hoặc tạo ra dữ liệu. Thời gian lưu trữ thực tế Thông Tin Cá Nhân và Dữ Liệu của Bạn có thể sẽ lâu hơn, tùy thuộc vào khả năng và mức độ đáp ứng về cơ sở hạ tầng của Đế Vương 3Q.

3. Bạn theo đây đồng ư và chấp thuận không hủy ngang rằng, Đế Vương 3Q có quyền sử dụng các thông tin nêu trên để gửi đến Bạn các tin nhắn, thư điện tử (email), gọi điện thoại và/hoặc liên hệ với Bạn theo bất kỳ cách thức nào mà Đế Vương 3Q lựa chọn sử dụng nhằm (i) hỗ trợ, cung ứng các Dịch Vụ tốt nhất cho Bạn (ví dụ: tin nhắn xác thực tài khoản, hỗ trợ lấy lại mật khẩu …); (ii) duy tŕ và cải thiện Dịch Vụ; (iii) phát triển các dịch vụ mới, (iv) gửi đến Bạn các thông tin, nội dung nhằm mục đích quảng cáo, quảng bá các dịch vụ của Đế Vương 3Q và/hoặc Công Ty Liên Kết với Đế Vương 3Q; (v) phân tích, đo lường hiệu quả các Dịch Vụ mà Bạn sử dụng; (vi) liên hệ trực tiếp với Bạn để nhằm mục đích chăm sóc khách hàng, xác thực thông tin và các mục đích khác.

4. Các thông tin, Dữ Liệu của Bạn được Đế Vương 3Q thu thập và lưu trữ sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi của Đế Vương 3Q (bao gồm Đế Vương 3Q và các Công Ty Liên Kết với Đế Vương 3Q). Đế Vương 3Q sẽ không chia sẻ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào của Bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ các trường hợp như được quy định tại khoản 6.5 dưới đây.

5. Đế Vương 3Q sẽ cung cấp, chia sẻ các Thông Tin Cá Nhân, Dữ Liệu và/hoặc các thông tin khác của Bạn mà Đế Vương 3Q lưu trữ trong các trường hợp sau đây:

a. Được sự đồng ư của Bạn (ví dụ: Bạn sử dụng Đế Vương 3Q để đăng nhập, sử dụng các dịch vụ ngoài Đế Vương 3Q Group và Bạn đồng ư cung cấp Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các đơn vị, tổ chức cung ứng dịch vụ đó);

b. Theo yêu cầu của Ṭa án và/hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc Đế Vương 3Q chủ động cung cấp cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp việc sử dụng tài khoản Đế Vương 3Q và/hoặc Dịch Vụ của Bạn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

6. Đế Vương 3Q sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo mật thông tin của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (i) mă hóa thông tin theo tiêu chuẩn phù hợp; (ii) thiết lập các hệ thống tường lửa để ngăn chặn việc xâm nhập trái phép; (iii) sử dụng dịch vụ máy chủ, chỗ đặt máy chủ tại các đơn vị, doanh nghiệp có tiêu chuẩn bảo mật cao.

Điều 7. Các Hành Vi Bị Cấm

1. Lợi dụng việc sử dụng tài khoản Đế Vương 3Q và/hoặc Dịch Vụ nhằm mục đích:

a. Chống lại Nhà nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xă hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

b. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xă hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

c. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

d. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

e. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm và/hoặc quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ khác mà chưa được Đế Vương 3Q chấp thuận;

f. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

g. Đăng tải, chia sẻ các nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào;

h. Thực hiện hoặc nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

2. Cản trở việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các Dịch Vụ của người khác.

3. Cản trở hoạt động, xâm nhập hoặc cố gắng xâm nhập trái phép vào hệ thống máy chủ của Đế Vương 3Q.

4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mă của người khác; chia sẻ trái phép thông tin riêng, thông tin cá nhân của người khác.

5. Tạo đường dẫn đến các website, ứng dụng trái phép, vi phạm pháp luật; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

6. Mua, bán đơn vị ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng giữa những người sử dụng Dịch Vụ với nhau;

7. Mua, bán, trao đổi (kể cả tặng, cho) tài khoản Đế Vương 3Q;

8. Thực hiện các hành vi (nhằm) lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác;

9. Mạo danh hoặc làm cho người khác hiểu nhầm rằng Bạn là nhân viên, cộng tác viên của Đế Vương 3Q.

Điều 8. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

1. Một số Dịch Vụ của Đế Vương 3Q cho phép bạn chia sẻ các nội dung thông qua hệ thống của Đế Vương 3Q; đối với các nội dung này, Bạn cam đoan và đảm bảo rằng, Bạn là chủ sở hữu hợp pháp, duy nhất của nội dung này, trường hợp (các) nội dung mà Bạn chia sẻ có đồng sở hữu th́ Bạn đảm bảo rằng, Bạn đă được (các) đồng sở hữu này đồng ư và cấp quyền đầy đủ cho Bạn.

2. Đối với các nội dung được Bạn chia sẻ thông qua hệ thống của Đế Vương 3Q, Bạn theo đây đồng ư không hủy ngang, cấp cho Đế Vương 3Q và Công Ty Liên Kết với Đế Vương 3Q quyền không độc quyền, vĩnh viễn, hoàn toàn miễn phí, và trên phạm vi toàn cầu để (i) lưu trữ, tái sản xuất, phân phối, truyền đạt và sử dụng nội dung của Bạn; (ii) xuất bản, tŕnh diễn công khai hoặc hiển thị công khai nội dung của Bạn nếu Bạn đă cho phép nội dung đó hiển thị cho người khác; (iii) chỉnh sửa và tạo tác phẩm phái sinh dựa trên nội dung của Bạn (ví dụ: định dạng lại hoặc dịch nội dung sang ngôn ngữ khác).

3. Đối với các Dịch Vụ được Đế Vương 3Q và/hoặc Công Ty Liên Kết với Đế Vương 3Q cung cấp cho Bạn, Đế Vương 3Q theo đây cấp cho Bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển giao, không thể chuyển nhượng và không được thương mại hóa để sử dụng các Dịch Vụ của Đế Vương 3Q và/hoặc Công Ty Liên Kết với Đế Vương 3Q.

4. Ngoài quyền sử dụng Dịch Vụ như đă được cấp cho Bạn theo quy định tại khoản 8.3 nêu trên, Đế Vương 3Q bảo lưu toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhăn hiệu, mă nguồn sản phẩm, h́nh ảnh, âm thanh, âm nhạc … trong các Dịch Vụ cùng với các quyền khác liên quan đến Dịch Vụ được cung cấp cho Bạn.

Điều 9. Giới Hạn Trách Nhiệm Và Từ Chối Đảm Bảo

1. Đế Vương 3Q cam kết sẽ cung cấp các Dịch Vụ đến Bạn trong giới hạn tŕnh độ chuyên môn và mức độ cẩn trọng hợp lư theo đúng quy định của pháp luật.

2. Để tăng cường mức độ bảo mật, an toàn của Dịch Vụ, Đế Vương 3Q sẽ áp dụng một hoặc một vài biện pháp kỹ thuật và/hoặc phần mềm, ứng dụng vào trong hoặc bên cạnh Dịch Vụ; mặc dù vậy, việc áp dụng các biện pháp nêu trên không được là sự đảm bảo rằng tài khoản của Bạn không bị mất, bị hack và Đế Vương 3Q được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm bởi các trường hợp này.

3. Đế Vương 3Q sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm hỗ trợ Bạn có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng Dịch Vụ; mặc dù vậy, trong một số trường hợp ngoài ư muốn, Dịch Vụ có thể (i) bị gián đoạn cung cấp, (ii) bị lỗi (bug), (iii) bị mất hoặc trùng lặp một số thông tin, tính năng của Dịch Vụ và/hoặc tài khoản Đế Vương 3Q của Bạn; trong trường hợp này, Đế Vương 3Q sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết (trong khả năng cho phép) và trong thời gian hợp lư để khắc phục và Bạn đồng ư miễn trừ cho Đế Vương 3Q mọi trách nhiệm liên quan.

4. Đế Vương 3Q sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết, theo đúng quy định pháp luật để bảo vệ, bảo mật Thông Tin Cá Nhân và Dữ Liệu của Bạn như đă nêu tại khoản 6.6, Điều 6; tuy nhiên, Bạn hiểu rơ và đồng ư rằng, không có bất kỳ hệ thống nào là an toàn tuyệt đối và chống lại được mọi cuộc tấn công, hack, cheat; v́ vậy, trường hợp hệ thống của Đế Vương 3Q bị tấn công, hack, cheat và Thông Tin Cá Nhân, Dữ Liệu của Bạn (có nguy cơ) bị lộ th́ Đế Vương 3Q sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến Bạn và Bạn đồng ư miễn cho Đế Vương 3Q khỏi bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.

Điều 10. Các Hỗ Trợ Liên Quan Đến Tài Khoản

1. Mọi vấn đề hỗ trợ liên quan đến tài khoản Đế Vương 3Q sẽ được hỗ trợ thông qua (i) email 3qdevuong@gmail.com và tuân thủ theo đúng Quy tŕnh Chăm sóc và phản hồi khách hàng của Đế Vương 3Q tại thời điểm tiếp nhận khiếu nại.

2. Mọi khiếu nại liên quan đến tài khoản Đế Vương 3Q và/hoặc Dịch Vụ phải được gửi đến Đế Vương 3Q bằng một trong các phương thức nêu trên và trong thời hạn ba (3) tháng kể từ thời điểm phát sinh vấn đề cần khiếu nại; quá thời hạn nêu trên, Đế Vương 3Q có quyền từ chối tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại nay.

3. Để thực hiện khiếu nại, tố cáo hay phản ánh liên quan đến tài khoản Đế Vương 3Q của Bạn và/hoặc Dịch Vụ th́ tài khoản của Bạn phải được định danh đầy đủ để Đế Vương 3Q có cơ sở tiếp nhận và liên hệ với Bạn. Trường hợp tài khoản của Bạn chưa được định danh đầy đủ hoặc Đế Vương 3Q có cơ sở hợp lư để cho rằng thông tin Bạn cung cấp là không chính xác th́ Đế Vương 3Q có quyền từ chối giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bạn đến khi tài khoản Đế Vương 3Q của Bạn đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu nêu trên.

Điều 11. Tuân Thủ Pháp Luật Và Quy Định

1. Bạn hiểu rơ và đồng ư rằng, bên cạnh việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện về việc sử dụng tài khoản Đế Vương 3Q, Bạn sẽ (i) tuân thủ đầy đủ các quy định khác của pháp luật Việt Nam; (ii) tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật nơi Bạn khởi tạo tài khoản Đế Vương 3Q và/hoặc truy cập, sử dụng Dịch Vụ và/hoặc quốc gia mà Bạn mang quốc tịch; và (iii) Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc không tuân thủ bất kỳ quy định nào tại nơi mà Bạn khởi tạo, truy cập, sử dụng tài khoản Đế Vương 3Q và/hoặc Dịch Vụ và đảm bảo Đế Vương 3Q sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.

2. Trường hợp Đế Vương 3Q nhận được bất kỳ khiếu nại, thông báo hay yêu cầu nào liên quan đến việc Bạn không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên và/hoặc Đế Vương 3Q có cơ sở để suy đoán hợp lư dựa trên các thông tin mà Đế Vương 3Q có được th́ Đế Vương 3Q có quyền (i) ngưng cung cấp Dịch Vụ cho Bạn (kể cả việc truy cập vào tài khoản Đế Vương 3Q của Bạn) mà không phải báo trước hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Bạn và/hoặc (ii) chặn toàn bộ truy cập đến từ quốc gia nghiêm cấm việc sử dụng Đế Vương 3Q và/hoặc Dịch Vụ.

Điều 12. Luật Áp Dụng Và Giải Quyết Tranh Chấp

1. Điều Khoản Sử Dụng này được áp dụng và giải thích theo các quy định của pháp luật nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về mọi vấn đề, khía cạnh liên quan.

2. Trường hợp có bất kỳ tranh chấp, mẫu thuẫn nào giữa Bạn và Đế Vương 3Q mà không thể giải quyết được trên tinh thần thương lượng và ḥa giải th́ Bạn đồng ư rằng, các tranh chấp đó sẽ được đưa ra giải quyết tại Ṭa án nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh – nơi Đế Vương 3Q đặt trụ sở chính.

Điều 13. Điều Khoản C̣n Lại

1. Việc một hoặc một vài điều khoản trong Điều Khoản Sử Dụng này bị Ṭa án tuyên bố là vô hiệu sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản c̣n lại và các điều khoản c̣n lại đó vẫn có giá trị ràng buộc Bạn với Đế Vương 3Q.

2. Việc Đế Vương 3Q không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền, hay biện pháp xử lư nào theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này không được xem là sự từ bỏ bất kỳ quyền, biện pháp xử lư nào trong Điều Khoản Sử Dụng này và việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền đơn lẻ cũng không loại trừ việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc biện pháp xử lư khác quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này.

Điều 14. Hiệu Lực Áp Dụng Và Sửa Đổi

1. Bạn đồng ư rằng, Đế Vương 3Q có quyền sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần có sự đồng ư trước của Bạn. Trường hợp Bạn không đồng ư với bất kỳ điểm sửa đổi, bổ sung nào, Bạn có quyền chấm dứt sử dụng tài khoản Đế Vương 3Q và/hoặc Dịch Vụ trước khi các điểm sửa đổi, bổ sung đó có hiệu lực; trường hợp Bạn tiếp tục sử dụng tài khoản Đế Vương 3Q và/hoặc Dịch Vụ th́ sẽ được hiểu là Bạn đă đồng ư với toàn bộ các điểm sửa đổi, bổ sung đó.

2. Điều Khoản Sử Dụng này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế cho tất cả các điều khoản sử dụng, Quy chế sử dụng Đế Vương 3Q trước đây.

Điều 15. Hướng dẫn xóa tài khoản

Xoá tài khoản,đồng nghĩa mọi dữ liệu liên quan game,thông tin cá nhân và các tài khoản liên kết cũng sẽ bị xoá. Nếu bạn muốn xóa tài khoản và các thông tin cá nhân, hăy truy cập trang này để xem hướng dẫn